محل کنونی شما: یادداشت قیامهای مردمی کشورهای خاورمیانه ؛ مقدمه ظهور
 
 
 
 
 
 

قیامهای مردمی کشورهای خاورمیانه ؛ مقدمه ظهور

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

خودسوزي جوان سبزي فروش تونسي بهانه اي بود براي شروع خيزش هاي مردمي در كشورهاي عربي از جمله تونس ومصر وبحرين ويمن وليبي واردن وعربستان وبیداری در کشورهای عمان والجزایرو... . تحليل هاي زيادي در باره ابعاد وعلل وعوامل اين قيام ارائه شده است. با يك نگاه اعتقادی ،استرات‍‍ژيك وجهاني اين خيزشهاي مردمي را می توان درقالب مقدمه سازی قيام جهاني موعود آخر الزمان ، حضرت مهدی علیه السلام  ، كه به نابودی ستمگران واستقرار حكومت عدل جهانی  منجر مي شود ارزیابی کرد.

بدون آنكه بخواهيم وقت معینی را براي ظهور مشخص كنیم- که خود حضرات معصومین مارا به تکذیب کنندگان وقت دقیق ظهور امر فرموده اند- ویا الزاما درپی تعیین مصداق یابی برای حوادث وشخصیتها باشیم – آنگونه که اخیرا" عده ای با ارائه ی محصولی با عنوان "ظهور بسیار نزدیک آست" بدنبال القاء ذهنیت در مخاطبین ومصداق یابی برای احادیث هستند وما به آن برنامه باور چندانی به واسطه ی ضعف هایش نداریم- چارچوب تحلیلی حاضرعناصري ازواقعیت را در خود دارد كه نويد بخش نزديك شدن بشريت به آرزوی دیرینه ی خود در طي اعصار وقرون براي ظهورمنجي آخرالزمان و برقراري حكومت عداالت گسترجهاني است.در اين باره به نكات زير اشاره مي شود:

  • قيام منجي آخر الزمان وفرج او به باور شيعه مستلزم يك فرج دروني وافزايش آگاهي هاي منتظران است . اين فرج كه دراثر فشارهاي دروني وبيروني حاصل مي شود حاصل اضطرار وظلم بي حدي است كه برملتها مي رود . قرن ها ظلم بر جوامع انسانی (ظلم های ظاهریمانند فقر و...)وظلم برانسانيت (استثمار فکری)كه از جانب ستمگران وطواغيت بر آحاد جامعه بشري رفته است مي تواند اين ملتها را تا آستانه قيام عليه اين ستمگران وعمال آنها به پيش براند . وضعيت تاريخي وموقعيت چند دهه اخير كشورهاي فوق الذكر نشانه هايي از اين ظلم واضطرار مردمی را به ما نشان مي دهد . از جمله ی این مظالم موارد زیر قابل ذکر است : فقر وبيكاري ، فساد سياسي اقتصادي  ، ناكارآمدي حكومتها ، وابستگي سران این كشورها به قدرتهاي خارجي از جمله آمریکا ورژ یم صهیونیستی ، استبداد وتحقير ملتها وپايمال شدن عزت انساني ملي اين كشورها وتلاش برای محو نشانه ها و شعائر دینی ومذهبی بگونه ای که در بعضی از این کشورها مانند تونس رفتن به مساجد وبرقراری نماز جماعت وحجاب اسلامی که از بدیهی ترین اصول اعتقادی دین اسلام اند با ممنوعیت دولتی مواجه بود! .این ها مهمترین دلایل بروز قيام های مردمی در این كشورهاست . علاوه بر این ها وجود حكومتهاي مادام العمر وغير پاسخگو بودن به مردم از يكسو وافزايش آگاهي هاي مردمي در دوسه دهه اخير وضعيت را به حالت غير قابل بازگشتي رسانده است.تا آنجا در شرايطي كه هيچكس زمان آن را نمي توانست پيش بيني كند حركتهاي مردمي شكل گرفت وكمترين خواسته خود را سرنگوني نظامهاي حاكم وتغییرات درارزشها وساختارها عنوان نمود . تحليل شرايط دروني هريك از كشورها اين ظلم حكام واضطرار عمومي را كه از مقدمات ظهور موعود منجي عليه السلام است را تشريح مي كند . خيزش کنونی مردم در كشورهاي عربي يك واكنش طبيعي در برابر اين ظلم وتبعيض واضطرار است اما بديهي است كه چنانچه قرار بر جايگزيني طاغوتهاي جديد بجاي طاغوتهاي فعلي باشد ظلم واضطرار هم ادامه خواهد يافت. اين ستم وحيراني زماني به پايان خواهد رسيدكه حركت فطري والهي نهایی  با رهبري امام معصوم آغاز وبه عطش بشر براي برقراري عدل وآرامش پایان بدهد وچه كسي جز امام معصوم به عنوان يك انسان كامل توانايي پاسخ گويي به اين نياز عميق دروني وفطري را خواهد داشت؟بنظر می رسد این حرکتها واکنشی است نسبت به این ظلم ها واضطرارومقدمه ای است بر انقلاب عظیمی که قرار است بر ظلم واضطراردیرینه حاکم بر بشر پایان بدهد. (کجاست آنکه برای ریشه کن کردن ستمگران آماده است- دعای ندبه)
  • از انگيزه هاي اساسي در قيامهاي مردمي كشورهاي عربي گسترش فقر وبيكاري در اين كشورهاست كه چهره خشن خود را - عليرغم بهره مندي اين كشورها از منابع خدادادی ثروت – برشهروندان اين كشورها تحميل كرده است.نابرابري هاي وشكاف فقير وغني در سراسر جهان واين كشورها جنبش هاي اعتراضي در اين كشورها را شدت بخشيده است . این فقر مادی وجلوه ی بیرونی آن که انقلابات را تشدید می کند زمینه ساز انقلابی است جهانی که در نهایت به برقراری حکومتی عدل محور منتهی می شود . این آگاهی مردمی نسبت به فقر همگانی زمینه ساز حکومت مردی است که قرار است در سایه ی حکومت او هیچ فقیری نباشد .
  • قران کریم تغییر در جوامع را منوط به تغییرات درونی در وجدانهای بشری نموده است آنجا که می فرماید " ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما با نفسهم " . ملتهایی که امروزه بپا خواسته اند در چند دهه ی پیش و پس از رهایی از بند استعمار کهن بلافاصله در بند استعمار نو گرفتار آمده اند وهیچگاه با وجود حکومتهای دست نشانده ای که حاصل استعمار نو بوده اند نتوانسته اند اختیاردار سرنوشت خویش باشند.قیام امروز این مردم حرکت به سمت تحقق وعده ی الهی است که بر اساس آن آینده ای روشن در انتظار بشر است . بدیهی است با توجه به اینکه فرهنگ اسلامی در این کشورها فرهنگ غالب است رویکرد اصلی ومطالبات اساسی آنها به سمت حاکمیت دین وارزشهای دینی پیش خواهد رفت . به همین منوال دادخواهی این ملتهای ضعیف نگاه داشته شده ودرخواستهای آنها مبتنی براهمیت دادن مطالبات مردمی در سیاستهای حکومتی راهی است فراسوی ایجاد حاکمیت مستضعفین ومقدمه ای برای حکومتی که خداوند متعال در قران کریم وعده ی آن را این چنین داده است: "ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین"
  • حرکتهای مردمی فعلی حرکتی است ضد استکباری.حاکمیت استعمار کهن ونوین برملل مسلمان از طریق این حکام دست نشانده ی مادام العمر برخلاف اصل قرانی "ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا " است اگرچه این حکام نیز خود بویی از اسلام نبرده وعملکرد آنان بدتر از بسیاری از کافران ویادآور جنایتهای آتیلا وهیتلر و...  بوده است. ماهیت ضد استکباری این قیامها به سمت نفی سبیل کفار بر بلاد اسلامی وملل مسلمان وبه سوی حاکمیت اسلام برجهان حکایت دارد که "کلمه الله هی العلیا" و"الاسلام یعلوا ولایعلی علیه ".
  • در روایات واخبار واصله از ائمه معصومین علیهم السلام سرزمینهای اسلامی مانند مصر ویمن وحجاز وعراق وفلسطین وشامات در دوران پیش از ظهور در مرکز ثقل وقایع ودرگیریهای حق وباطل خواهند بود.دریمن برقیام یمانی به عنوان یکی از وقایع حتمی قبل از ظهور تاکید شده است.در این راستا حکومتهای مستبد منطقه باعلم به این واقعیت ازتمام ابزار در اختیار برای سرکوب مردم استفاده کرده اند که  می توان به سرکوب شیعیان الحوثی توسط رژیم حاکم بریمن با کمک نیروهای عربستان واردن اشاره کرد که نشانه ای از هراس و تقابل ایشان با حوادث قبل از ظهور است . در عربستان که این روزها صحنه هایی از اعتراضات مردمی را علیه رژیم پادشاهی شاهد است نیز حوادث قبل از ظهور به ذهن متبادر می شود  . قیام حضرت از کعبه در ماه رجب وپس از مرگ ملک عبدالله شروع می شود وحضرت تا رسیدن عدد یارانشان به ده هزار نفر در مکه می مانند و....  وقایع کنونی عربستان وسرکوب شدید سانسور شده ای که در برخی از شهرهای عربستان وبویژه شهرهای شیعه نشین جریان دارد نقش این سرزمین وهراس رژیم دست نشانده آل سعود از این حرکتها را به ذهن متبادر می کندبه همین ترتیب ظلمهایی که برملت فلسطین می رود- ودر روایات به آنها اشاره شده است- وبه همین منوال فقر وبدبختی وبحرانهای روحی واجتماعی در جهان معاصرکه برشدت اضطرار بشر وآماده شدن تدریجی ذهن آنها و دهها مقدمه دیگر که برای نزدیک بودن واقعه ظهور تاکید می کند.
  • مواضع ایران درقبال حوادث منطقه و انقلاب اسلامی ایران که از حدود نیم قرن پیش آغاز شد ودر سی و دو سال قبل به پیروزی رسید یکی از مقدمات و سرفصلهای مهم درظهورحضرت حجت علیه السلام تلقی می شود.

در احادیث وارده از ائمه معصومین علیه السلام می خوانیم که مردمی از مشرق بپا می خیزند وزمینه ی حاکمیت مهدی را فراهم می کنند (یخرج الناس من المشرق ویوطئون للمهدی سلطانه)که این مردم وخیزش آنان از انقلاب ایران حکایت می کند؛ همانگونه که  حضرت رسول مصداق آیه ی 54  سوره مائده را ایرانیان تفسیر فرموده اند آنجا که  می فرماید :"ای کسانی که ایمان آورده اید اگرکسی از شما از دین برگردد خداوند قومی را جایگزین ایشان می کند که خدا رادوست دارند وخدا نیز آنان را دوست دارد." بدیهی است همانگونه که ملت ایران تاکنون از مردم این کشورها حمایت کرده است این حمایتها باید ادامه یابد. همچنان که در کلام بزرگان نیز براین موضوع که ظهور نزدیک است تاکید شده است حضرت ایت الله بهجت در جایی فرموده اند که ظهور بقدری نزدیک است که حتی افراد پیر نیز از درک آن ناامید نباشند. رهبر معظم انقلاب نیز که در زمان غیبت زعامت امت اسلامی را دارد در جایی فرموده اند بالاتر رفتن سطح معرفت بشر بیانگر آن است که به ظهور نزدیک شده ایم.

تمام اینها به ما می گوید که ما به تعبیر برخی بزرگان در شرایط ظهور صغری قرار داریم . وقوع انقلاب اسلامی ایران در سی ودو سال پیش مطلع این ظهور بود وقیام های کنونی که با شعارهای الله اکبر وبرقراری نمازهای جمعه وجماعت ومقابله با رژیمهای هم پیمان آمریکا ورژیم صهیونیستی آمیخته است ادامه این سیر تاریخی  است وتا ظهور خورشید انسان کامل وولی الله الاعظم چیزی باقی نمانده است. اندکی صبر سحر نزدیک است. ان شاء ا...